برطرف شدن مشکل بیمه تامین اجتماعی رانندگان فعال تاکسی

photo_2022-11-06_13-34-27

 

در روز شنبه مورخ 1401/08/14 ساعت 10 صبح در محل سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر با حضور نمایندگاه محترم ادارات فرمانداری ویژه ملایر ،تامین اجتماعی ، شهرداری و شورای اسلامی شهر در خصوص فرآیند حذف و اضافه بیمه رانندگان تاکسی تشکیل گردید و مواردی مصوب گردید.
مقرر شد سازمان حمل ونقل با عنایت به بخشنامه تامین اجتماعی مبنی بر حذف رانندگان تاکسی کمکی غیر فعال که در صنوف دیگر اشتغال دارند سریعاً شناسایی و افراد ذینفع و مستحق جایگزین گردند و این فرآیند در سه مرحله و بر اساس اولویت سوابق تاکسیرانان صورت پذیرد . لطفی رئیس سازمان اعلام کرد یکی از دغدغه های سازمان از سنوات قبل موضوع بیمه تاکسیرانان فعال بوده که انشاله و به یاری خداوند متعال به زودی تاکسیرانان فعال  تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت