برگزاری مجمع عمومی اتحادیه های تاکسیرانی ، اتوبوسرانی و بار شهری کشور

در روز چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 1401/05/26 و 1401/05/27 جلسات مجمع عمومی و فوق العاده اتحادیه های سازمان های تاکسیرانی و اتوبوسرانی و بار سراسر کشور برگزار گردید و در این جلسات اعضای هیئت مدیره ها انتخاب و برخی از موارد در اساسنامه ها اصلاح گردید . همچنین پاره ای از مشکلات سازمان ها و بحث تعویض خودرو تاکسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد کلیه سازمان ها با اتحادیه ها تعامل بیشتری داشته باشند.

 

8c51b7fa-3836-4a9c-9adc-dd89e6ceb792_20220819_123339

5495e37a-1ad7-4a55-a5e9-564881ded15b_20220819_123512

cb45e390-1d00-4d88-b1a5-059d7574dde1_20220819_1300530ed99fb9-5317-4a33-a7d2-fabaf0803c0c_20220819_125048