برگزاری مجمع عمومی شرکت تعاونی تاکسیرانی

photo_2021-11-04_19-17-02

 

در روز پنجشنبه مورخ 1400/08/13 مجمع عمومی شرکت تعاونی تاکسیرانی ملایر با حضور حداکثری اعضاء و با حضور رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر و ریاست اداره کار ، تعاون و امور اجتماعی ملایر و برخی از تاکسیرانان در مجموعه سالن ورزشی شماره 2 کارگران ملایر برگزار گردید و در آخر پس از رای گیری اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی تاکسیرانی و بازرس شرکت تعاونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.