برگزاری اولین جلسه سرویس دانش آموزی سال 1400

 

photo_2021-09-08_14-49-05

در روز چهارشنبه مورخ 1400/06/17 در محل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر اولین جلسه سرویس دانش آموزی با حضور نماینده مدیران مدارس و مسئول انجمن اولیا و مربیان و سرویس دانش آموزی اداره آموزش و پرورش و نماینده شرکت حمل و نقل و رئیس سازمان و کارشناس طرح سپند و بازرسی سازمان برگزار گردید که در این جلسه موضوع نرخ کرایه سرویس دانش اموزان در سال تحصیلی 1401-1400 مورد بررسی و تائید قرار گرفت که با وجود شرایط کرونایی در صورت باز شدن مدارس به صورت حضوری مقرر گردید جهت اجرا ، مراحل و روند قانونی خود را طی نماید