بازدید از سازمان اتوبوسرانی قزوین

لطفی رئیس سازمان به همراه احدی از پرسنل سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری ملایر با مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی قزوین و عضو هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور دیدار وگفتگو کرد .در این سفر یک روزه از سازمان و شرکت های بازسازی و اتوبوس های بازسازی شده و اتوبوس های توریستی و همچنین از روند اجرای  اتوبوس های بازسازی شده بازدید نمودند.

 

photo_2020-06-27_20-46-20 قزوین 6 بازدید از قزوین قزوین 2 قزوین 3 قزوین 4 قزوین 5