استمرار تداوم در ضدعفونی کردن اماکن و ناوگان حمل ونقل عمومی

لطفی رئیس سازمان اعلام کرد همچون گذشته کلیه تاکسی های فعال در سطح شهر و اماکن مورد نظر مثل ترمینال ها بصورت روزانه یا یک روز درمیان توسط اکیپ گندزدایی این سازمان ضدعفونی می گردند .

 

ضدعفونی ضدعفونی2 3ضدعفونی