برگزاری جلسه مشترک شورای سازمان و هیئت مدیره سازمان

در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۰ عصر در محل سازمان با حضور کلیه اعضاء جلسه مشترک هیئت مدیره و شورای سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر تشکیل و پیرامون موارد و مشکلات  سازمان بحث و گفتگو گردید و بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان و همچنین تعرفه خدمات بهای سال ۱۳۹۹ سازمان به تصویب اعضای محترم رسید و مقرر شد جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد

 

IMG_1841

IMG_1837