برگزاری مزایده حضوری فروش اتوبوس

در روز یکشنبه مورخ 98/10/22 ساعت 10 صبح مزایده حضوری و حراج دو دستگاه اتوبوس اسقاطی سازمان در محل سازمان برگزار گردید که پس ازانجام تشریفات قنونی نهایتاً دو دستگاه اتوبوس به فروش رسیده و برندگان مزایده برابر مقررات موظفند ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز مبلغ برنده شدن اقدامات لازم را انجام دهند

 

IMG_1615 IMG_1616 IMG_1617 IMG_1619