توزیع ضد یخ بین رانندگان اتوبوس

لطفی رئیس سازمان اعلام نمود در جهت حمایت از قشر زحمتکش اتوبسران و با هماهنگی با هیئت مدیره سازمان نسبت به خریداری مخزن های 20 لیتری ضدیخ و پخش بین اتوبوسرانان اقدام نموده است . لطفی تصریح کرد با توجه به شرایط اقتصادی جامعه وبازار با بررسی و پرس وجو با نازل ترین قیمت وبهترین کیفیت ضدیخ مورد نظر تهیه و توزیع گردیده است .

IMG_1495 IMG_1494