برگزاری جلسه با مسئولین خطوط بعد از افزایش قیمت سوخت

در روز جمعه مورخ 98/08/24 ساعت 16 عصر در محل سازمان جلسه ای بنابر ضرورت و با دستور فرماندار محترم ویژه ملایر با حضور تنی چند از تاکسیرانان و حراست محترم شهرداری و کارشناس ترافیک فرمانداری ویژه ملایر در محل سازمان تشکیل گردید . در این جلسه رئیس سازمان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات شبانه روزی تاکسیرانان در عرصه حمل ونقل عمومی با عنایت به طرح افزایش قیمت سوخت تاکسیرانان را دعوت به آرامش و خدمات رسانی ویژه نمودند .سپس برادر احمدی و برادر رحیمی به ایراد سخن در زمینه افزایش قیمت سوخت پرداختند

 

IMG_1479

IMG_1480