بازدید از ناوگان اتوبوسرانی

در روز پنجشنبه مورخ 98/08/02 ساعت 9 صبح لطفی رئیس سازمان به همراه برادر چگنی متصدی امور اتوبوسها و برادر نقدی از پرسنل واحد گشت وبازرسی در جهت ایمنی وامنیت و سالم بودن هر چه بیشتر ناوگان اتوبوسرانی از اتوبوس های پارکینگ سازمان بازدید به عمل آوردند و تمام موارد آنها اعم از نظافت ،لاستیک و … مورد ارزیابی وبررسی قرار گرفت و مقرر شد بازدید دوره ای هر چند وقت یکبار صورت پذیرد.