تعویض سقف ترمینال برون شهری

در روز شنبه مورخ 98/06/16 ساعت 20 شب لطفی رئیس سازمان از نزدیک بر نحوه کار اجاری سقف شیشه ای ترمینال بازدید کرد و بر اجرای دقیق وآب بندی سقف مربوطه با پیمانکار مربوطه نظارت کامل صورت پذیرفت

photo_۲۰۱۹-۰۹-۰۸_۰۹-۳۸-۵۵ photo_۲۰۱۹-۰۹-۰۸_۰۹-۳۸-۳۰