تعویض سقف ترمینال برون شهری

در روز شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰ شب لطفی رئیس سازمان از نزدیک بر نحوه کار اجاری سقف شیشه ای ترمینال بازدید کرد و بر اجرای دقیق وآب بندی سقف مربوطه با پیمانکار مربوطه نظارت کامل صورت پذیرفت

photo_۲۰۱۹-۰۹-۰۸_۰۹-۳۸-۵۵ photo_۲۰۱۹-۰۹-۰۸_۰۹-۳۸-۳۰