بازدید ریاست ناوگان حمل ونقل از اتوبوس ها

در روز دو شنبه مورخ 98/06/04 لطفی رئیس سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری ملایر به همراه برادر چگنی متصدی امور اتوبوسها با تعمیرکار و مکانیک ترمز اتوبوس از نزدیک از اتوبوس های سازمان به همراه رانندگان بازدید نمودند و عیب ها و نواقص سیستم های ترمز و باد خودروهای فوق مشخص گردید و مقرر شد در اسرع وقت رانندگان نسبت به رفع عیوب آنها اقدام نمایند

 

photo_۲۰۱۹-۰۸-۲۷_۰۱-۳۲-۱۴ photo_۲۰۱۹-۰۸-۲۶_۱۳-۰۴-۵۹ photo_۲۰۱۹-۰۸-۲۶_۱۳-۰۶-۱۹