بازدید از سازمان تاکسیرانی شهر همدان

در روز سه شنبه مورخ 98/05/15 آقای لطفی ریاست سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ملایر به همراه برادر حسنی مسئول گشت وبازرسی سازمان از سازمان تاکسیرانی همدان بازدید کردند .
در این بازدید چند ساعته گفتگوهایی با برادر کریمی ریاست محترم سازمان تاکسیرانی همدان و آقای مولوی معاونت اجرایی و حراست سازمان تاکسیرانی در خصوص امورات سازمان و روند اجرای کار انجام نمودند .
ضمناً با نرم افزار اتوماسیون اداری و نحوه انجام کار آشنا و آموزش جزئی توسط کاربران ارائه گردید و مقرر شد با شرکت مورد نظر در خصوص دریافت نرم افزار مورد نظر و استفاده در سازمان حمل ونقل بار و مسافر مذاکرات لازم به عمل آید.