دیدار و مذاکره حضوری با مدیرعامل محترم اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور

در مورخ 11/03/98 برادر محمد لطفی رئیس سازمان حمل ونقل بار ومسافر ملایر با جناب آقای مهندش ضامنی مدیرعامل محترم اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور دیدار وگفتگو کردند

در این دیدار در خصوص نوسازی ناوگان فرسوده تاکسی صحبت هایی مطرح گردید و طی اظهارات جناب آقای مهندس ضامنی در حال حاضر سایت تبدیل به صورت نقدی با امکان تخصیص خودروهای پژو 405 وسمند فعال بوده وبا توجه به عدم وجود نقدینگی از سوی تاکسیداران مکاتبات و مذاکراتی با سازمان شهرداریها و ادارت مربوطه انجام گردیده تا راهکارهای مناسب ودر خور شان تاکسیرانان ارائه گردد

در خصوص بیمه رانندگان تاکسی و ناوگان بار هم طی مذاکرات به عمل آمده با جناب ضامنی ایشان عنوان داشتند که اتحادیه به طور جد ومستمر به دنبال حل مشکلات در این حوزه می باشد

در بحث خودروهای اینترنتی نیز این موضوع در حال پیگیری می باشد و یک معضل بزرگ در کشور است وبه نوعی بایستی با آنها رقابت کرد
لطفی در این سفر با کارشناسان اتحادیه نیز در خصوص امورات اجرایی سازمان گفتگوهایی انجام داده است .