برگزاری جلسات سرویس دانش آموزی در سال 98

n82978802-72451582در اردیبهشت ماه سال 98 اولین و دومین جلسه حمل ونقل دانش آموزی جهت سال تحصیلی 99-98 در محل سازمان حمل ونقل بار ومسافر ملایر با حضور اکثر اعضا تشکیل و مراحل کاری طرح سامانه سپند دانش آموزی بررسی گردید . مقرر شد برابر دستور العمل ارسالی از سوی سازمان شهرداریها و وزارت آموزش وپرورش سامانه سپند مورد استفاده قرار گیرد و مراحل کاری توسط آموزش و پروش و مدارس و سازمان حمل ونقل بار ومسافر پیگیری و اجرایی شود . همچنین نرخ کرایه سرویس دانش آموزی جهت سال تحصیلی 99-98 توسط اعضای کمیته فنی متشکل از آموزش و پرورش – نماینده مدیران -اداره راهداری – فرمانداری ویژه شهرستان و سازمان حمل ونقل بار ومسافر مورد ارزیابی ، بررسی وتحلیل قرار گرفت و مقرر گردید جهت تصویب نهایی در جلسه آتی کارگروه ماده 18 جهت اجرا ارسال گردد.