استفاده رانندگان درون شهري از خدمات بيمه سامان

رئيس سازمان حمل ونقل بار ومسافر ملاير اعلام كرد در جهت رفاه حال تاكسيرانان شركت تعاوني تاكسيراني با هماهنگي و همكاري سازمان و با رايزني متعدد شعبه اي از بيمه سامان با شرايط اقساطي را در محل كار شركت تعاوني تاكسيراني ايجاد و تاسيس نموده اند و تاكسيرانان عزيز مي توانند جهت آگاهي از شرايط بيمه سامان به دفتر شركت تعاوني تاكسيراني واقع در ترمينال تهران مراجعه نمايند.