صدور پروانه اشتغال برای رانندگان خودرو های دیزلی الزامی است

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر  شهرداری ملایر از الزام ثبت نام و دریافت پروانه اشتغال برای ناوگان دیزلی خبر داد و افزود : از مالک محترم ناوگان دیزل خواستاریم به راننده یا رانندگان ناوگان خود اعلام نمایند که حداکثرتا تاریخ 28 آبانماه 1397 در بخش پروانه اشتغال سامانهwww.utcms.ir ثبت نام وتا20/03/98 با ارائه مدارک به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ملایر پروانه اشتغال دریافت نمایند ، در غیر اینصورت سهمیه سوخت خودرو آنهاکاهش خواهدیافت.

محمد لطفی افزود : درصورتیکه خود مالک راننده خودرو نیزمی باشد ،می بایست نسبت به ثبت نام درسامانه تا تاریخ 28 آبان ماه ودریافت پروانه اشتغال برای خود تاپایان اردیبهشت ماه 1398 اقدام نماید.

وی خاطر نشان ساخت : پروانه صادره فعالیت یا اشتغال توسط یک شهرداری درکل کشور دارای اعتبار است.

لطفی در پایان گفت : ثبت نام در سامانهUTCMS.IR  برای دریافت پروانه اشتغال کافیاست و مانع کاهش سهمیه سوخت گردیده و در صورت دریافت پروانه اشتغال سهمیه افزایش می یابد که مبلغ ریالی این سهمیه اضافی چند برابر هزینه های پرداختی آنها است.