توزيع لاستيك با نرخ دولتي به تاكسيرانان ملايري

شركت تعاوني تاكسيراني مدير هماهنگي سازمان حمل ونقل بار ومسافر ملاير و در جهت رفاه حال تاكسيداران و تاكسيرانان تعداد 550 حلقه لاستيك ايراني و خارجي با نرخ دولتي بين تاكسيرانان عرضه كرده وحدود 1100حلقه توسط عاملان و فروشندگان لاستيك با نرخ دولتي با معرفي نامه شركت تعاوني تاكسيراني ملاير بين تاكسيرانان عرضه شده است .

رئيس سازمان حمل ونقل بار ومسافر ملاير بيان نمود كه تاكسيرانان با در دست داشتن كارت سبز خودرو جهت دريافت لاستيك وضديخ با نرخ دولتي مي توانند به شركت تعاوني تاكسيراني ملاير مراجعه وحواله مربوطه را دريافت نمايند.