تمديد قرارداد اياب وذهاب دانشجويان

در مورخ 28/05/97 جلسه اي با مسئولين دانشگاه ملاير جهت تنظيم قرارداد  اجاره اتوبوس هاي سازمان جهت تردد دانشجويان براي سال تحصيلي جديد  با حضور سرپرست سازمان وبردار چگيني مسئول اتوبوس هاي سازمان وآقاي قاسمي نماينده رانندگان اتوبوس برگزار گرديد