انتصاب سرپرست جديد سازمان مديريت حمل ونقل بار ومسافر ملاير

IMG_2455طي حكمي از سوي مهندس بابايي شهردار و رياست محترم شوراي سازمان مديريت حمل ونقل بار ومسافر ،آقاي محمد لطفي به سمت سرپرست جديد سازمان منصوب از زحمات آقاي مرتضي سامني تقدير وتشكر به عمل آمد