طرح ادغام سازمان هاي اتوبوسراني وتاكسيراني شهر ملاير

يكي از سازوكارهاي اجراي مديريت دولتي نوين ، كوچك سازي است كه به شيوه  ادغام صورت مي پذيرد .نتايج مورد نظر از كوچك سازي عبارتند از :

كاهش هزينه سرانه ،بروگراسي كمتر اداري ، تصميم گيري سريعتر ، ارتباطات سازماني آسانتر و بهره وري بهتر سازمان.

يكي از عمده ترين مشكلات در پيشبرد برنامه حمل ونقل هر كشور شركت هاي متعدد متصدي مديريت واجراي برنامه حمل ونقل مي باشد .در راستاي كوچك سازي ساختار شهرداري يكي از مواردي را كه در چارچوب ضوابط ابلاغي وزارت محترم كشور وبراساس ساختار سازماني شهرداري ها، ابلاغي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور انجام آن ضروري به نظر مي رسد طرح ادغام سازمان هاي اتوبوسراني وتاكسيراني وايجاد  سازمان مديريت حمل و نقل بارومسافر شهر وحومه مي باشد.

برهمين اساس ودر اجراي سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مبني بر چابك سازي ،متناسب سازي ومنطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم انداز وارتقاي سلامت نظام اداري موضوع  ضوابط تشكيلاتي شهرداري ها مي باشد بدينوسيله به اطلاع مي رساند كه الگوي اساسنامه سازمان هاي وابسته به شهرداري ملاير ابلاغ گرديد و سازمان مديريت حمل و نقل بار ومسافر شهرداري ملاير-از ادغام سازمان اتوبوسراني وسازمان تاكسيراني- تشكيل شد .

برهمين اساس دكتر عليرضا رضايي شهردار ورياست محترم شوراي سازمان مديريت حمل و نقل بار ومسافر شهرداري ملاير با صدور حكمي آقاي مرتضي سامني داويجاني را  به سمت رياست سازمان مذكور منصوب نمودند .