آغاز ثبت نام سهميه سوخت ناوگان بار درون شهري ديزلي

untitled

 

اطلاعیه

با توجه به آغاز طرح تخصيص سوخت نفت گاز (گازوئيل) به ناوگان حمل بار درون شهري كليه مالكان خودروهاي ديزلي تا مورخه 10/12/95 فرصت دارند كه نسبت به ثبت نام در سامانه WWW.UTCMS.IR اقدام وجهت اخذ پروانه فعاليت از تاريخ 15/12/95 به سازمان مديريت ونظارت برتاكسيراني ملاير مراجعه نمايند. درغير اينصورت سهميه سوخت آنها قطع خواهد شد.

 

سازمان مدیریت ونظارت برتاکسیرانی ملایر