تمديد مهلت ثبت نام نوسازي تاكسي فرسوده

بدينوسيله به اطلاع آندسته از مالكين تاكسي فرسوده كه واجد شرايط شركت در طرح نوسازي تاكسي فرسوده مي باشند مي رساند فرصت ثبت نام در سايت تا انتهاي اسفند ماه 94 تمديد شد.متقاضيان مي توانند جهت ثبت نام به دفاتر پيشخوان دولت مراجعه نموده ورسيد ثبت نام را به سازمان تاكسيراني تحويل نمايند