تشييع پيكر شهيد سرافراز جابر شيرزادي با حضور گسترده مردم ملاير

شهيذ

در روز يكشنبه مورخه 94/9/22 ساعت 9/30 صبح سرپرست سازمان تاكسيراني باتفاق برخي از تاكسيرانان و پرسنل شهرداري در مراسم تشييع شهيدسرافراز دوران دفاع مقدس (شهيد جابر شيرزادي) شركت نمودند.اين مراسم با حضور پر شكوه مردم فهيم ملاير و شهردار محترم دكتر عليرضا رضايي و ديگر مسئولين ادارات و نهادها و سازمانها و اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر ملاير از ميدان امام خميني بسمت ميدان امامزاده عبداله برگزار گرديد.