برخورد جدي با تاكسي هاي غير فعال در روزهاي برفي و يخبندان

روز برفي

سرپرست تاكسيراني ملاير در جهت تاكيد امر خدمات رساني به مردم و همشهريان با توجه به فرارسيدن ايام سرما و برف و يخبندان از كليه تاكسيرانان و تاكسيداران عزيز و زحمتكش تقاضا نمود كه نسبت به فعاليت و خدمت رساني به همشهريان و مسافران در اين ايام اقدام نمايند.لطفي تصريح كرد با تاكسيهاي غير فعال و متوقف شده در درب منازل خصوصا در اين ايام برابر مقررات برخورد بعمل خواهد آمد و اكيپ گشت و بازرسي سازمان تاكسيراني با همكاري پليس راهور نسبت به گشت زني در خيابانها و كوچه ها سطح شهر و حواشي شهر اقدام و با متخلفين و تاكسيهاي غير فعال برخورد خواهند نمود.