نصب تابلو ايستگاه تاكسي در سطح شهر

IMG_7713سرپرست سازمان تاكسيراني شهرداري ملاير گفت در راستاي خدمات رساني هرچه بيشتر به تاكسيرانان و شهروندان ملايري و نيز مشخص كردن ايستگاه هاي تاكسي جهت سوار شدن مسافران و توقف تاكسي و همچنين درخواست برخي از تاكسيرانان سازمان تاكسيراني با همكاري اكيپ امور شهر شهرداري ملاير نسبت به نصب تابلو هاي ايستگاه تاكسي در خيابان دانش (مسكن مهر)-ميدان سپاه بلوار 32متري -دانشگاه آزاد-ايستگاه حاجي آباد اقدام نموده است.لطفي سرپرست سازمان تاكسيراني تصريح كرد جهت نصب نمودن تابلوهاي ايستگاه تاكسي ابتدا تيم گشت و بازرسي سازمان باتفاق سرپرست سازمان و پليس محترم راهور از مكانهاي مورد نظر بازديد ميداني بعمل مي آورند و باصطلاح جا نمايي مي كنند.و سپس با هماهنگي و همكاري واحد ترافيك و زيباسازي شهرداري نسبت به نصب آنها اقدام ميگردد.