پيگيري جدي سازمان تاكسيراني جهت عضويت تاكسيداران در شركت تعاوني تاكسيراني

IMG_76438بر اساس مصوبه جلسه برگزار شده در اداره كار و تعاون و امور اجتماعي سازمان تاكسيراني با هماهنگي شركت تعاوني تاكسيراني جهت عضويت جديد تاكسيداران اقدام به نصب بنر و ارسال پيامك به تاكسيداران عزيز نموده است. لطفي سرپرست سازمان تاكسيراني افزود اين حركت و اقدام بر اساس قانون و مقررات و با هماهنگي اداره تعاون صورت پذيرفته است.ايشان عضو شدن در تعاوني تاكسيراني را حق طبيعي و قانوني تاكسيداران دانست و گفت تاكسيداران ميتوانند با داشتن شرايط جهت عضويت به  شركت تعاوني تاكسيراني ملاير واقع در ميدان استقلال ترمينال برون شهري مراجعه نمايند.