نظارت اكيپ بازرسي سازمان تاكسيراني بر عملكرد سرويس مدارس

IMG_7525لطفي سرپرست سازمان تاكسيراني شهرداري ملاير از حضور و فعاليت تيم گشت و بازرسي سازمان تاكسيراني جهت نظارت و كنترل بر عملكرد و خدمات رساني سرويس مدارس خبر داد.ايشان افزود نظارت بر عملكرد و فعاليت تاكسي سرويس در جلو مدارس انجام مي پذيرد و با مواردي از قبيل نداشتن برچسب سرويس مدارس و اخذ كرايه اضافي از دانش آموزان و عدم رعايت مقررات سرويس و نظافت تاكسي و … برخورد قانوني و جدي صورت مي پذيرد.