تلاش شهردار محترم دكتر رضايي در جهت برطرف شدن مشكلات تاكسيرانان ملايري

331دكتر عليرضا رضايي شهردار محترم و فهيم و دوست داشتني شهر ملاير در گفتگو و مذاكره با سرپرست سازمان تاكسيراني ضمن تشكر و قدرداني از زحمات و خدمات خالصانه تاكسيرانان در امر حمل ونقل شهري تاكيد زيادي در جهت برطرف شدن و رسيدگي به مشكلات تاكسيرانان و تاكسيداران خدوم و زحمتكش داشتند. ايشان موضوع عضويت تاكسيداران را در شركت تعاوني تاكسيراني رامتذكر گرديدند و آنرا حق طبيعي آنها دانستند و خواستار پيگيري جدي اين مسئله و امورات رفاهي تاكسيرانان شدند.