شركت در راهپيمايي روز 13 آبان ماه

در روز چهارشنبه مورخه 94/8/13 راهپيمايي روز سيزدهم آبان ماه مصادف با روز دانش آموز و روز مبارزه با استكبار جهاني با حضور سرپرست سازمان تاكسيراني بهمراه برخي از پرسنل و تني چند از تاكسيرانان و ديگر اقشار مردم انجام گرديد در اين راهپيمايي كه از ميدان امام خميني تا ميدان آزادگان ادامه داشت مردم شهيد پرور شهرستان ملاير با حضور پرشور خود حماسه اي ديگر را رقم زدند.