بازديد مهندس تيموري عضو فعال و مردمي شوراي اسلامي شهر ملاير از سازمان تاكسيراني

در روز يكشنبه مورخه 94/8/10 جناب آقاي مهندس تيموري عضو كوشا و دوست داشتني شوراي اسلامي شهر ملاير باتفاق برادر رضايي معاونت محترم خدمات شهري شهرداري از سازمان تاكسيراني بازديد بعمل آوردند و از نزديك نحوه برخورد كاركنان سازمان با تاكسيرانان را مشاهده نمودند و جهت تسهيل در امور تاكسيرانان مطالبي را يادآوري و متذكر گرديدند.ضمنا ايشان از زحمات و خدمات رساني تاكسيرانان عزيز مخصوصا در روزهاي باراني قدرداني نمودند.