بازديد ميداني از سرويس مدارس باتفاق مسئولين شهري

IMG_7552در روز شنبه مورخه 94/8/9 سرپرست سازمان تاكسيراني به همراه پليس محترم راهور و جناب احمدي كارشناس ترافيك فرمانداري ويژه و مدير عامل اتوبوسراني و نماينده آژانسها و سركار خانم گنجي مسئول امور سرويس مدارس اداره آموزش و پرورش از سرويس مدارس چند مدرسه ازجمله مدرسه فخريه بازديد بعمل آوردند و از نزديك مسائل و مشكلات مربوط به دانش اموزان و سرويسها را رصد نمودند .در ضمن با خودروها و تاكسيهاي فاقد برچسب سرويس مدارس برخورد گرديد وبا تني چند از مديران و معاونان مدارس در اين راستا گفتگو انجام پذيرفت.