پيگيري سازمان تاكسيراني جهت عضويت تاكسيداران در شركت تعاوني تاكسيراني

با توجه به مصوبه جلسه برگزار شده در محل اداره كار و امور اجتماعي و تعاون ملاير با موضوع قبول عضويت تاكسيداران در شركت تعاوني سرپرست سازمان تاكسيراني ملاير با هماهنگي و همكاري شهرداري محترم و مديران شركت تعاوني تاكسيراني نسبت به اعزام كارشناس رسمي و خبره دادگستري جهت ارزيابي مجدد دو باب مغازه كه از قبل دارايي شركت تعاوني و اعضا بوده اقدام نموده و مقرر شد كه پس از اعلام قيمت و ارزش گذاري در مرحله بعدي نسبت به اطلاع رساني بين تاكسيداران اقدامات لازم صورت پذيرد.