هم انديشي مسئولين در خصوص شركت تعاوني تاكسيراني ملاير

IMG_7474در روز سه شنبه مورخه 94/7/14 جلسه اي در محل اداره كار و امور اجتماعي و تعاون شهرستان ملاير با حضور آقاي كارگر رياست محترم اداره كار و تعاون و آقاي پيرحياتي كارشناس خبره تعاون و لطفي سرپرست سازمان تاكسيراني و احمدي كارشناس خبره فرمانداري ويژه و رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت تعاوني تاكسيراني و تني چند از تاكسيداران با موضوع عضويت در شركت تعاوني برگزار گرديد كه در پايان پس از بحث و گفتگوي دو ساعته برابر قانون و مقررات تعاونيها و اساسنامه شركت تعاوني و با نظر كارشناس تعاون و حاضرين در جلسه مقرر گرديد شركت تعاوني با همكاري و هماهنگي سازمان تاكسيراني با شرايط مندرج در اساسنامه نسبت به عضو گيري از بين تاكسيداران واجد شرايط و داوطلب اقدام نمايند.همچنين مقرر گرديد كه پس از تصويب هيئت مديره شركت تعاوني؛سازمان تاكسيراني نسبت به تجديد ارزيابي املاك يا داراييهاي آن شركت توسط كارشناس خبره دادگستري اقدام و سپس نسبت به اطلاع رساني (بنر و اس ام اس)بين تاكسيداران جهت قبول عضويت اقدامات لازم را بعمل آورد.