الزامي بودن نصب كارت شناسايي عكسدار رانندگان تاكسي

IMG_7396سرپرست سازمان تاكسيراني ملاير اعلام نمود با توجه به دستورالعمل نصب كارت شناسايي عكسدار آخرين مهلت جهت ارائه عكس و ديگر مدارك تا پايان مهرماه ميباشد.اين مدت ديگر تمديد نخواهد شد و از تاريخ فوق به بعد با تاكسيراناني كه داخل تاكسي كارت شناسايي عكسدار نصب ننموده باشند برابر مقررات برخورد خواهد گرديد.