نشست مالياتي رياست محترم سازمان امور مالياتي شهرستان ملاير با شهردار محترم و سازمانهاي تابعه شهرداري ملاير

IMG_7031در مورخه 94/6/19 جلسه اي با حضور آقاي دكتر عليرضا رضايي شهردار محترم ملاير و مديران سازمانهاي تابعه شهرداري و جناب ساريخاني مدير محترم شهرداري منطقه دو و ديگر مسئولين شهرداري و جناب احمدي رياست محترم سازمان امور مالياتي ملاير در محل اداره دارايي و مالياتي تشكيل و پيرامون مالياتهاي اعمال شده جهت سازمانها و جرائم  آنها بحث و تبادل نظر گرديد و مقرر شد كه در جهت مساعدت و با توجه به خدماتي بودن فعاليت سازمانها مجددا بررسيهاي لازم انجام پذيرد.