بررسي مشكلات تاكسيرانان با حضور مهندس تيموري عضو محترم شوراي اسلامي شهر ملاير

در روز سه شنبه مورخه 94/6/10 سرپرست سازمان تاكسيراني ملاير باتفاق جناب آقاي مهندس محمد رضا تيموري عضو فعال و مردمي و دوست داشتني شوراي محترم اسلامي از خيابانها و ايستگاههاي سطح شهر بازديد بعمل آوردند و معضلات و مشكلات تاكسيداران و رانندگان تاكسي را از نزديك مشاهده نمودند. ايشان از زحمات خالصانه تاكسيرانان عزيز در زمينه حمل و نقل و جابجايي مسافران و خدمات رساني به همشهريان عزيز تشكر و قدرداني نمودند. وي همچنين اذعان داشتند كه تمام مشكلات تاكسيرانان بايست با برنامه ريزي درست و مدون و منسجم و با هماهنگي و ياري ديگر مسئولين ادارات مرتبط يك به يك مرتفع گردد .