فعاليت چشمگير ناوگان تاكسيراني در حمل و نقل همشهريان به شهر همدان جهت استقبال از رياست محترم جمهوري

۲۰۱۵۰۸۲۵_۱۰۰۴۳۷سرپرست سازمان تاكسيراني ملاير اعلام كرد از اينكه توانستيم با كمك و ياري مسئولين سازماني و همكاري و مساعدت رانندگان تاكسي سهم بزرگي در جابجايي و اعزام همشهريان ملايري به شهر همدان جهت استقبال از رياست محترم جمهوري داشته باشيم خدا را شاكريم و از زحمات شبانه روزي رانندگان تاكسي (ون) كه واقعآ همكاري همه جانبه در اين اعزام داشتند كمال تشكر و قدرداني را داريم و با اين حركت تاكسيداران نشان دادند كه عاشق ولايت و مملكت هستند وهميشه در صحنه حاضرند. وي تصريح نمود كه از ساعت 5 صبح روز سه شنبه مورخه 94/6/3 تعداد 80 دستگاه خودرو تاكسي نارون در محلهاي از قبل تعيين شده جهت اعزام مستقر شده بودند.