كاهش 30 درصدي شكايات مردمي به سازمان تاكسيراني ملاير

سرپرست سازمان تاكسيراني از كاهش 30 درصدي شكايات مردم به سازمان تاكسيراني در 4 ماهه اول سال جاري خبر داد و و اظهار داشت با اقدامات صورت گرفته امسال الحمدالله توانستيم تقريبآ برنامه مدوني براي فعاليت تاكسيرانان در شهر داشته باشيم كه در نهايت منجر به كاهش ميزان شكايت مردمي نسبت به 4 ماهه سال قبل شده است. وي با اشاره به فعاليت اكيپ گشت و بازرسي در طول روز در خصوص ارسال چندين پيامك به تاكسيرانان جهت رعايت مقررات سازماني و نظافت خودرو و پوشش مناسب و برخورد خوب و  احترام مسافر و … اقدام شده است.