برخورد قاطع سازمان تاكسيراني با تاكسيرانان متخلف

سرپرست سازمان تاكسيراني شهرداري ملاير اعلام كرد: علاوه بر اينكه كنترل و نظارت بر عملكرد تاكسيرانان و تاكسيداران و رانندگان تاكسي وظيفه ذاتي سازمان ميباشد در جهت حفظ سلامت ناوگان تاكسيراني وحمايت از رانندگان وظيفه شناس و اجحاف نشدن در حق تاكسيرانان منضبط و قانون مدار و داراي مدرك بازرسي سازمان اقدام به برخورد صريح و قاطعانه و اعمال قانون برابر مقررات و توقيف خودرو و انتقال به پاركينگ نموده است.از رانندگان زحمتكش انتظار ميرود نهايت همكاري را با بازرسين سازماني و نيز پليس راهور داشته باشند تا در امر خدمات رساني موفق تر باشند.