نشست پليس راهور و پليس راه با سرپرست سازمان تاكسيراني

در روز دوشنبه مورخه 94/4/8 در محل اداره پليس راه جوكار -ملايرجلسه اي با حضور رياست محترم پليس پاسگاه درون شهري جناب سرگرد احمدي و رياست محترم پليس راه ملاير جناب سرگرد محمدي مبني ير تعامل بيشتر با تاكسيرانان زحمتكش برگزار گرديد.در اين جلسه مشكلات ميزان محدوده تردد تاكسي درون شهري و خروج تاكسيها از شهر و مرخصي تاكسيها و نيز مسير حسين آباد كه خارج از محدوده ميباشد مورد بحث و بررسي قرار گرفت.