نصب صندوق انتقادات و پيشنهادت

سازمان تاكسيراني شهرداري ملاير جهت دسترسي تاكسيرانان و شهروندان عزيز و اخذ نقطه نظرات آنها در خصوص نحوه خدمات رساني و كاركرد و ديگر موارد اقدام به نصب صندوق انتقادات و پيشنهادات در ابتداي خيابان شهدا (ايستگاه تاكسي) نموده . همشهريان عزيز ميتوانند با ارائه نقطه نظرات خودشان مارا در امر خدمت رساني ياري فرمايند.