مسافربران شخصي معضل بزرگ تاكسيرانان

سرپرست سازمان تاكسيراني شهرداري ملاير گفت: از درد انتظار نوسازي تاكسيهاي فرسوده كه بگذريم وجود مسافربرهاي شخصي غير مجاز ظاهرآ بر مشكلات تاكسيرانان افزوده گر چه پليس محترم راهور تنها در چارچوب مقررات ميتواند اعمال قانون و جريمه كند ولي نميتوان بازدارندگي لازم را ايجاد كرد و آنها را مجاب نمود كه مسافركشي نكنند. سرپرست سازمان تصريح كرد اگر تاكسيها كليه ايستگاههاي مبدا و مقصد را پوشش كامل دهند و تاكسيهاي گردشي در سطح شهر فعاليت نمايند ديگر مسافربران شخصي كمتر جايي براي جولان دادن پيدا ميكنند و مردم هم ميتوانند آنها را تحريم كرده و سوار نشوند و تنها از تاكسي استفاده نمايند .