طرح برخورد گشت و بازرسي سازمان تاكسيراني با تاكسيهاي غير فعال

cea7285c-396b-47b8-aae1-90577df6b146


سرپرست سازمان تاكسيراني شهرداري ملاير اعلام كرد: با توجه به تماسهاي شهروندان و دريافت گزارشات مردمي مبني بر وجود تاكسيهاي غيرفعال و متوقف شده در محله هايشان نيروهاي بازرسي سازمان موظف شدند در صورت مشاهده هر تاكسي غيرفعال و صحت موضوع بررسي لازم صورت و سريعا برابر مقررات اعمال قانون بنمايند.