گشت بازرسي مشترك سازمان تاكسيراني ملاير با اداره صنعت و معدن و تجارت

به منظور جلوگيري از سوء استفاده احتمالي رانندگان در افزايش نرخ كرايه تاكسي گشت مشتركي از سوي اداره صنعت و معدن وتجارت و سازمان تاكسيراني در مورخه 94/3/9  آغاز شد به گزارش سازمان تاكسيراني اين طرح علاوه بر نظارت بر عملكرد حمل و نقل تاكسيرانان كنترل ويژه اي در خصوص نرخ كرايه آنها اعمال و در صورت مشاهده تخلف بطور جدي برخورد قانوني بعمل خواهد آمد .